Monitoring cerkospore

18.06.2018. | Saveti
Monitoring cerkospore

Na nekoliko lokaliteta u Bačkoj je registrovana brojnost pega gljivice Cercospora beticola blizu epidemisjkih pragova za sprovođenje hemijskih mera zaštite, uglavnom na parcelama sa uskim plodoredom, na osetljivijim sortama, ranijim setvama i na navodnjavanim parcelama. S obzirom na veoma povoljne uslove, a da se situacija jako razlikuje od parcele do parcele, neophodno je sa posebnom pažnjom pregledati useve i u slučaju ostvarenja praga ili ukoliko je on blizu, izvršiti tretman. Epidemijski prag je ostvaren kada na  50% pregledanih biljaka postoji bar jedna pega cerkospore. Pregleda se uzorak od 100 biljaka, ravnomerno po dijagonali parcele, 10 grupa po 10 biljaka.

Kada bude vreme za prvi tretman, koristiti kombinaciju sistemičnog fungicida iz grupe triazola i kontaktnog fungicida (a.m. hlorotalonil), npr. Rias 0,3 + Bravo 1,5l/ha ili npr. Propulse 1,2 + Bravo 1,5l/ha.